Oct 18, 2019   11:21 p.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus B-MAT1E - Matematika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MAT1E
Názov predmetu: Matematika 1
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Lineárna algebra (dotácia 12/8)
 
a.reálne a komplexné čísla
b.matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
c.determinanty
d.súčet a súčin matíc, inverzná matica
e.polynómy a racionálne funkcie

2.Reálne funkcie (dotácia 9/6)
 
a.definícia funkcie, ohraničenosť. párnosť a nepárnosť, definícia periodickej funkcie, elementárne funkcie
b.limita funkcie a postupnosti
c.diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie

3.Priebeh funkcie (dotácia 9/6)
 
a.asymptoty ku grafu funkcie
b.Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
c.konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod

4.Postupnosti a rady (dotácia 6/4)
 
a.konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencie, geometrický rad
b.mocninové rady, Taylorova veta a Taylorov rad


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: