Oct 16, 2019   9:12 a.m. Vladimíra
Academic information system

Course syllabus I-MOBV - Mobilné výpočty (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MOBV
Názov predmetu: Mobilné výpočty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je možné získať 40 bodov za vypracovanie projektu a jeho prezentáciu. Za písomnú skúšku bude možné získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 82 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nevypracuje a neodprezentuje projekt.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné vedomosti o aktuálnych trendoch v oblasti mobile computing, vrátane OS Android, social computing, gamifikácie a viacerých aplikačných oblastiach.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do mobilných výpočtov, Android Studio, AVD, Debugging.
2. Material design pre Android, locale, landscape orientácia, Bundle, aktivita, životný cyklus aktivity, Context, Toast, addView, listener.
3. Back stack, Intent, startActivity, startActivityForResult, Cursor, FloatingActionButton, Intent filter, Permissions (aj RunTime).
4. BroadcastReceiver, Notification, PendingIntent, Service, AsyncTask, SharedPreferences, SQLite.
5. Appcompat, Fragment, ContentProvider.
6. SearchView, JNI, NDK.
7. Social computing: Hooked model, spúšť, akcia, nepredvídateľná odmena, investícia.
8. Social computing: Foggov model, druhy odmien, príklady modelov sociálnych sietí.
9. Gamifikácia: úvod do gamifikácie, príklady gamifikácie, druhy gamifikácie.
10. Gamifikácia: priebeh hry, on-boarding, stupňovanie, PBL model, Werbachov model.
11. Gamifikácia: druhy odmien, druhy motivácie, teória sebaurčenia, viralita, cyklus hier, súťaž a spolupráca, crowdsourcing.
12. Vážne hry, mobile healthcare.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eyal, Nir. Hooked: How to build habit-forming products. Penguin, 2014.
Google and Open Handset Alliance. Android API Guide. http://developer.android.com/guide/index.html
Werbach, Kevin, and Dan Hunter. For the win: How game thinking can revolutionize your business. Wharton Digital Press, 2012.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 270

ABCDEFX
12,2 %30,0 %29,6 %20,0 %7,0 %1,2 %
Vyučujúci: Ing. Maroš Čavojský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Dr. rer. nat. Martin Drozda (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: