Oct 19, 2020   6:20 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus I-NKS - Návrh a kryptoanalýza šifier (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-NKS
Názov predmetu: Návrh a kryptoanalýza šifier
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Základy kryptografie (I-ZKRY)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú študenti pracovať na domácich zadaniach. Podmienkou prístupu na skúšku je odovzdanie vypracovaných správ o riešení. Domáce zadania a ich obhajoba tvoria stanovenú časť hodnotenia predmetu. Zvyšnú časť hodnotenia tvorí písomná a/alebo ústna skúška.

Známky sú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI, po splnení podmienok stanovených na začiatku semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad v oblasti návrhu a kryptoanalýzy moderných kryptografických systémov. Na domácich zadaniach sa študent naučí spracúvať informácie z vedeckých časopisov, realizovať vlastný výskum a prezentovať výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Využitie kryptografie v informačnej bezpečnosti, matematické modely šifrovacích primitív, ideálne šifry blokové a prúdové, hashovacie funkcie, asymetrické funkcie
2 Generické útoky: brute-force, meet-in-the-middle, Hellmanov útok, Time-Memory Trade-Off
3 Booleovské funkcie a ich vlastnosti, skladanie B.f., Shannonov prístup k návrhu šifier, súčinová šifra, konfúzia, difúzia, Substitočno-Permutačná Sieť
4 Lineárna a diferenciálna kryptoanalýza SPN
5 Princíp návrhu AES, wide-trail stratégia návrhu šifry
6 Výkonnosť a bezpečnosť AES
7 Používanie a módy blokových šifier, útoky na CBC, útoky na SSL
8 Prúdové šifry – konštrukcie na základe LFSR, RC4, útoky na prúdové šifry
9 Hašovacie funkcie a MAC - konštrukcie, využitie a útoky
10 Asymetrická kryptografia – prehľad konštrukcie vybraných algoritmov, RSA, DSA, ECDSA
11 Asymetrická kryptografia – útoky a bezpečnosť, postkvantová kryptografia
12 Postranné kanály
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAEMEN, J. -- RIJMEN, V. The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard. Berlin : Springer Verlag London, 2002. 238 s. ISBN 978-3-540-42580-9.
FERGUSON, N. -- SCHNEIER, B. -- KOHNO, T. Cryptography engineering: Design Principles and Practical Applications. Indianapolis : Wiley Publishing, Inc., 2010. 353 s. ISBN 978-0-470-47424-2.
KATZ, J. -- LINDELL, Y. Introduction to Modern cryptography. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2007. 534 s. ISBN 1-58488-551-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 162

ABC
D
E
FX
8,0 %
9,9 %21,0 %19,8 %
37,7 %
3,6 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: