Oct 22, 2019   11:12 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus I-NKS - Návrh a kryptoanalýza šifier (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-NKS
Názov predmetu: Návrh a kryptoanalýza šifier
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1 Využitie kryptografie v informačnej bezpečnosti, matematické modely šifrovacích primitív, ideálne šifry blokové a prúdové, hashovacie funkcie, asymetrické funkcie
2 Generické útoky: brute-force, meet-in-the-middle, Hellmanov útok, Time-Memory Trade-Off
3 Booleovské funkcie a ich vlastnosti, skladanie B.f., Shannonov prístup k návrhu šifier, súčinová šifra, konfúzia, difúzia, Substitočno-Permutačná Sieť
4 Lineárna a diferenciálna kryptoanalýza SPN
5 Princíp návrhu AES, wide-trail stratégia návrhu šifry
6 Výkonnosť a bezpečnosť AES
7 Používanie a módy blokových šifier, útoky na CBC, útoky na SSL
8 Prúdové šifry – konštrukcie na základe LFSR, RC4, útoky na prúdové šifry
9 Hašovacie funkcie a MAC - konštrukcie, využitie a útoky
10 Asymetrická kryptografia – prehľad konštrukcie vybraných algoritmov, RSA, DSA, ECDSA
11 Asymetrická kryptografia – útoky a bezpečnosť, postkvantová kryptografia
12 Postranné kanály


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: