9. 12. 2019  9:05 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-ODP-AI - Obhajoba dizertačnej práce (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Kód predmetu: D-ODP-AI
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (30 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Písomná práca v rozsahu min. 3AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt IV
 
Stručná osnova predmetu:
Dopracovanie záverečnej práce v rozsahu minimálne 3AH aj s ohľadom na závery vyplývajúce z hodnotenia Dizertačného projektu IV.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: záverečná práca, štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačnú prácu posudzujú dvaja oponenti. Obhajoba prebieha pred komisiou. Dizertačná práca obsahuje analýzu aktuálneho stavu poznatkov v danej problematike, charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry.

Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: