10. 12. 2019  1:41 Radúz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 31059_3D - Dizertačná práca (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 31059_3D
Názov predmetu: Dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity za vedeckú činnosť
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom práce je preukázať schopnosť vedecky pracovať
 
Stručná osnova predmetu:
NA
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa témy práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 9. 2019
Schválil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 12. 09. 2019.

Typ výstupu: