Oct 19, 2020   6:26 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus B-FYZ1 - Fyzika 1 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-FYZ1
Názov predmetu:
Fyzika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 2. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Absolvovanie 8 laboratórnych úloh a odovzdanie protokolov z meraní - max. 16 bodov
• Povinná účasť na výpočtových cvičeniach
• Priebežné testy v 5., 8. a 11. týždni semestra - max. 3 x 10 bodov = 30 bodov
• Podmienka pre prístup na skúšku: min. 25 bodov
• Záverečná skúška: teoretická časť 24 bodov, riešenie príkladov 30
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je opakovanie a prehĺbenie znalostí z vybraných kapitol stredoškolskej fyziky, ktoré tvoria nevyhnutnú bázu pre následné predmety fyzikálneho základu bakalárskeho študijného programu. Ide najmä o rozvinutie schopností študentov využívať tieto znalosti na tvorivé riešenie jednoduchých úloh použitím stredoškolského matematického aparátu. Naučiť študentov používať vektorový počet pri riešení fyzikálnych a technických problémov. Osvojiť si základné zručnosti pri meraní v laboratóriu.
 
Stručná osnova predmetu:
Polohový vektor hmotného bodu. Rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb, určenie rovnice priamky a paraboly ako popisu pohybu hmotného bodu. Vektor rýchlosti a zrýchlenia, pohyb po kružnici, uhol, uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie.
Pojem sily a jeho využitie pri riešení úloh mechanickej stability, skladanie síl ako vektorových veličín, rozklad vektora do kolmých smerov, súradnice vektora v referenčnej sústave. Dynamika hmotného bodu, Newtonove zákony, impulz, hybnosť, práca, výkon. Energia potenciálna a kinetická, zákon zachovania mechanickej energie. Sústava hmotných bodov, ťažisko. Mechanika tuhého telesa. Rotácia telesa, kinetická energia, moment zotrvačnosti. Pohybové rovnice a podmienky rovnováhy tuhého telesa.
Mechanika kvapalín, tlak, Bernoulliho rovnica. Množstvo látky, Avogadrova konštanta, mólové množstvo, tepelná kapacita, tepelná rozťažnosť. Kinetická teória plynov. Vnútorná energia, práca, teplo. 1. a 2. termodynamický zákon, Carnotov dej, entropia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 1. Mechanika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 328 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
KREMPASKÝ, J. Fyzika. Bratislava: Alfa, 1992. 751 s.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanove prednášky z fyziky 1. 1st. vyd. Bratislava : Alfa, 1980. 451 strany.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanove prednášky z fyziky 2. 1st. vyd. Bratislava : Alfa, 1982. 493 strany.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 1: Vektory. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 52 s. ISBN 978-80-227-2663-4.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 2: Kinematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 43 s. ISBN 978-80-227-2664-1.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 3: Dynamika hmotného bodu. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 47 s. ISBN 978-80-227-2665-8.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 4: Dynamika sústavy hmotných bodov a telesa. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 47 s. ISBN 978-80227-2666-5.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 5: Gravitačné pole, hydromechanika. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 55 s. ISBN 978-80-227-2667-2.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 6: Kmitanie a vlnenie. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 55 s. ISBN 978-80-227-2668-9.
ČERVEŇ, I. Fyzika po kapitolách. 7: Tepelný pohyb, termodynamika. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 67 s. ISBN 978-80-227-2669-6.
CIRÁK, J. -- BOKES, P. -- DIEŠKA, P. -- CHLPÍK, J. -- KONÔPKA, M. -- MARKOŠ, P. -- ŠRÁMKOVÁ, T. -- TÓBIK, J. -- VALKOVÁ, M. -- VANČO, M. Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 229 s. ISBN 978-80-227-3868-2.
WALKER, J. -- HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.
SANDS, M. -- LEIGHTON, R. -- FEYNMAN, R. The Feynman Lectures on Physics. Reading, Massachusetts, Palo Alto, London: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1963. 2000 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2472

A
B
CDE
FX
4,5 %
6,1 %
10,4 %
16,8 %
35,0 %27,2 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Dieška, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci)
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
RNDr. Mária Valková (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Marek Vančo, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tomáš Váry, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ivan Zelenay, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 4. 2018
Schválil:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Type of output: