Sep 19, 2019   10:32 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Course syllabus B-JAZZ - Jadrové zariadenia (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-JAZZ
Názov predmetu: Jadrové zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra musia študenti úspešne absolvovať výpočtové ako aj experimentálne cvičenia v rádioizotopových laboratóriách UJFI FEI STU. Vypracovať požadované elaboráty a splniť podmienky zápočtu a skúšky.
Aktívna účasť na seminároch a laboratórnych prácach – celkový počet bodov 30
Záverečná skúška – celkový počet bodov 70
Na získanie záverečného hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Teoretické a praktické znalosti v oblasti jadrových zariadení v rozsahu výuky. Získanie vedomostí a praktických zručností v danej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti atómových jadier a procesy rádioaktívnej premeny (premena alfa, beta, žiarenie gama, rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny). Interakcia žiarenia s látkou (častice, fotóny). Jadrové reakcie, umelá rádioaktivita. Urýchľovače. Neutrónová fyzika. Zdroje neutrónov. Interakcia neutrónov s jadrami atómov. Štiepenie ťažkých jadier. Princíp činnosti jadrového reaktora (bilancia neutrónov). Multiplikačný koeficient násobenia. Rozdelenie a koncepcie energetických reaktorov. Perspektívy rozvoja jadrových reaktorov. Popis hlavných komponentov JEZ. Jadrové reaktory typu VVER-440, VVER-1200 a EPR. Termonukleárna fúzia a jej využitie v praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLUGEŇ, V. -- LIPKA, J. -- HAŠČÍK, J. -- PAVLOVIČ, M. -- NEČAS, V. Jadrovoenergetické zariadenia 1. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. 159 s. ISBN 80-227-2101-8.
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Brno : KONVOJ, 1998. 310 s. ISBN 80-85615-56-8.
STACEY, W. Nuclear reactor physics. New York : John Wiley & Sons, 2001. 707 s. ISBN 0-471-39127-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 170

ABCDEFX
7,1 %12,9 %13,5 %27,1 %35,9 %3,5 %
Vyučujúci: Ing. Jarmila Degmová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Kršjak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Pavúk, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Stanislav Sojak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 12. 04. 2018.

Type of output: