Sep 24, 2020   8:00 a.m. Ľuboš
Academic information system

Course syllabus D-DP2-FYZ - Dizertačný projekt II (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Kód predmetu:
D-DP2-FYZ
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. Vlastimil Boháč, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alica Rosová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie prehľadu o súčasnom stave výskumu v oblasti témy dizertačnej práce na základe štúdia vedeckej literatúry a vlastných experimentov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Projektová práca, konzultácie
prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie predmetu podľa dosiahnutých výsledkov v plnení jednotlivých podmienok je:
PROSPEL - NEPROSPEL
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: