Feb 26, 2020   6:03 p.m. Viktor
Academic information system

Course syllabus D-VP4-FYZ - Vedecká práca IV (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca IV
Kód predmetu: D-VP4-FYZ
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (skúšajúci)
Mgr. Enric Pardo, PhD. (skúšajúci)
Ing. Alica Rosová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projektová práca, individuálna a tímová vedecká práca.

prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstupy (účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijného plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého výstupu v kategórii A). Kredity za predmety vedecká práca I až IV študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: