Sep 16, 2019   4:45 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Course syllabus B-ENVI - Environmentalistika (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ENVI
Názov predmetu: Environmentalistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Získanie zápočtu = pripustenie ku skúške: 100% účasť na cvičeniach a odovzdanie zadaní z výpočtových cvičení. Kvalita a úroveň vypracovania zadaní sa ohodnotí pridelením <0-20> bodov.
• Vypracovanie skúškového testu na viac ako 60% (t.j. získanie viac ako 48 bodov z 80)
Celkové hodnotenie predmetu: A – <92-100> bodov
B – <83-92) bodov
C – <74-83) bodov
D – <65-74) bodov
E – <56-65) bodov
FX – <0-56> bodov

Medzi týmito dvomi podmienkami platí logický súčin.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie vzťahu medzi technikou a prírodným prostredím a získanie prehľadu o základných pojmoch používaných v environmentalistike. Čítanie odborných textov z environmentalistiky s porozumením. Aplikácie základných poznatkov z fyziky v problematike životného prostredia. Študent získa vedomosti o základných zložkách životného prostredia (voda, vzduch, energia), metódach ich monitorovania a manažmente ich znečistenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné ekologické pojmy a definície.
2. Prenos hmoty a energie.
3. Základné zložky životného prostredia: voda I 
4. Základné zložky životného prostredia: voda II.
5. Základné zložky životného prostredia: vzduch I.
6. Základné zložky životného prostredia: vzduch II.
7. Emisie a manažment emisií.
8. Skleníkový efekt.
9. Ozón.
10. Metódy monitorovania životného prostredia.
11. Vplyvy vybraných fyzikálnych faktorov na životné prostredie I.
12. Vplyvy vybraných fyzikálnych faktorov na životné prostredie II.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRINKMAN, A. Physics of the Environment. London : Imperial College Press, 2008. 213 s. ISBN 978-1-84816-179-5.
BOEKER, E. -- GRONDELLE, R. Environmental Science: Physical Principles and Applications. Chichester : John Wiley & Sons, 2001. 362 s. ISBN 0-471-49577-8.
MASTERS, G M. Introduction to environmental engineering and science. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1991. 460 s. ISBN 0-13-481714-1.

Odporúčaná:
BRINKMAN, A. Physics of Environment. London: Imperial College Press, 2008. 213 s.
BOEKER, E. -- GRONDELLE, R. Environmental physics. Chichester : John Wiley, 1995. 448 s. ISBN 0-471-95110-2.
BOEKER, E. -- GRONDELLE, R. Environmental Physics. Chichester : John Wiley & Sons, 1999. 442 s. ISBN 0-471-99780-3.
BOEKER, E. -- GRONDELLE, R. Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change. West Sussex : John Wiley & Sons, 2011. 440 s. ISBN 978-0-470-66675-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Žiadna
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
40,8 %11,8 %22,4 %9,2 %13,2 %2,6 %
Vyučujúci: Ing. Jarmila Degmová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: