Oct 26, 2020   11:49 p.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus B-DTECH - Dejiny techniky (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-DTECH
Názov predmetu: Dejiny techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce na zadanú tému v rozsahu minimálne 5 strán a jej odprezentovanie na seminároch - maximálne 50 bodov.
Písomná skúška v podobe záverečného testu - maximálne 50 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslaním predmetu je priblížiť študentom vybranú skupinu vedeckých objavov prírodných vied a technických vynálezov a ich vplyv na rozvoj odvetví v oblasti elektrotechniky a príbuzných, resp. súvisiacich odborov tak, aby študenti nadobudli aj určitú základnú predstavu o vecnej stránke obsahu ďalšieho štúdia. Historické fakty a jednoduchý výklad obsahu jednotlivých vedeckých objavov a súvisiacich technických realizácií sa odprezentuje s ohľadom na ich význam pre súčasné moderné technické a technologické trendy vo výrobe, doprave, energetike, rôznych foriem prenosu a spracovania informácií a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
História vzdelávania v oblasti elektrotechniky na Slovensku, história fakulty. História vzniku elektrotechniky a elektrifikácie Slovenska, história jadrovej energetiky na Slovensku. Svetové dejiny elektrotechniky a súvisiacich vedeckých objavov prírodných vied s osobitným dôrazom na oblasť elektromagnetizmu (objavy, myšlienky, vynálezy, osobnosti). Vybrané kapitoly z histórie elektroniky a informačných a komunikačných technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
D. Mayer: Dějiny elektrotechniky, ZČU Plzeň 1997
D. Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky, nakladateľstvo Kopp České Budějovice 2004
I. Štoll: Dějiny fyziky, Prometheus Praha 2009
J. Tibenský a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, Academic Press Bratislava 1999
J. Tibenský: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, Bratislava, 1979
Kolektív: Od žiarovky po internet, publikácia FEI STU vydaná pri príležitosti 60. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave, vydaná v roku 2001
R. Zajac, J. Pišút, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky 2, UK Bratislava 1997
R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky 1, Alfa Bratislava 1990

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 199

A
B
CD
E
FX
63,8 %
11,6 %7,5 %
3,0 %
1,5 %
12,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 22. 01. 2020.

Type of output: