Oct 14, 2019   2:58 a.m. Boris
Academic information system

Course syllabus B-JARE - Jadrové reaktory (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-JARE
Názov predmetu: Jadrové reaktory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie semestrálneho referátu/projektu za 20 bodov. Počas semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov. Ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné poznatky zo stavby a fyziky štiepnych jadrových reaktorov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy. Reaktorová technika.
• Reaktorovo-fyzikálne, teplotechnické a materiálovo-technologické charakteristiky energetických a výskumných reaktorov a ich rozbor
• Aspekty jadrovej bezpečnosti (pasívna a inherentná bezpečnosť), non-proliferation rezistencia, ekonomické aspekty
• Jadrový reaktor ako zdroj energie a žiarenia
• Fyzika štiepnej reťazovej reakcie
• Transport neutrónov
• Difúzna teória reaktora
• Kinetika reaktora
• Stavba energetických jadrových reaktorov, komponenty JR
• Tlakovodné reaktory PWR, VVER-440, VVER-1000, varné a ťažkovodné reaktory
• Úvod do fyziky a stavby rýchlych reaktorov, prepracovanie paliva
• Jadrové reaktory IV. generácie, výskumne reaktory, vodíková energetika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEŘMANSKÝ, B. Jaderné reaktory. Bratislava : SNTL, 1981. 271 s.
BEČVÁŘ, J. Jaderné elektrárny. Praha : SNTL, 1981. 634 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
20,5 %23,1 %17,9 %23,1 %15,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: