Sep 22, 2019   7:40 a.m. Móric
Academic information system

Course syllabus B-KVAME - Kvantová mechanika (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-KVAME
Názov predmetu: Kvantová mechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáśkach a seminároch, dve samostatné práce počas semestra, zápočtová písomka, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie základným princípom a metódam kvantovej fyziky, ktoré sú nevyhnutné pre prozumenie základných vlastností materiálov: kvantové vlastnsoti častíc, śtruktúra atómov a molekúl, štatistická fyzika kvantových častíc.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné fyzikálne konštanty. Typické kvantové škály: energia, čas, priestor, rýchlosť. Fyzikálne veličiny v kvantovej fyzike. Vlnová funkcia, Schrödingerova rovnica. Meranie fyzikálnych veličín. Princíp neurčitosti. Vzájomný súvis kvantovej a klasickej mechaniky. Spin častíc. Súbory mnohých častíc. Fermióny, Bozóny. Jednoduché kvantové systémy. Prechod kvantovej častice cez potenciálovú bariéru. Tunelovanie. Harmonický oscilátor. Elektromagnetické pole ako súbor harmonických oscilátorov. Atóm vodíka: vlastné energie a vlastné stavy. Priestorové rozloženie elektrónu v atóme. Moment hybnosti. Mnohoelektrónové atómy, periodická sústava prvkov. Optické a RTG spektrá atómov. Častica v dvojitej potenciálovej jame: fyzikálna podstata stability molekúl. Dvojhladinové systémy. Fermiho zlaté pravidlo. Štruktúra molekúl. Vibračné a rotačné spektrá jednoduchých molekúl. Vibračné spektrum jednoduchého kryštálu. Fonóny.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKOŠ, P. Moderná fyzika. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 234 s. ISBN 978-80-227-3666-4.
MARKOŠ, P. -- SOUKOULIS, C M. Wave Propagation: From Electrons to Photonic Crystals and Left-Handed Materials. Princeton : Princeton University Press, 2008. 376 s. ISBN 978-0-691-13003-3.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanove prednášky z fyziky 3. Bratislava : Alfa, 1988. 576 s.
BEISER, A. -- ČADA, J. Úvod do moderní fyziky. Praha : Academia, 1978. 628 s.
SERWAY, R A. -- MOSES, C J. -- MOYER, C A. Modern Physics. South Melbourne : Brooks/Cole, 1997. 666 s. ISBN 0-03-001547-2.
MERZBACHER, E. Quantum Mechanics, 3rd ed. NY: Jon Willey & Sons,, 1998.
LEVI, A. Applied Quantum Mechanics. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 558 s. ISBN 0-521-86096-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABCDEFX
27,3 %13,6 %31,8 %18,2 %9,1 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: