Oct 23, 2020   0:03 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus B-MAJE - Materiály jadrových elektrární (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-MAJE
Názov predmetu:
Materiály jadrových elektrární
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a odovzdanie referátov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne. Kredity sa neudelia študentovi, a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov. (cvičenia: max. 20 %, skúška 80 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné znalosti o jednotlivých druhoch a vlastnostiach materiálov používaných v jadrových reaktoroch a v jadrovej energetike, o procesoch radiačného poškodenia materiálov a možnostiach dlhodobého sledovania a eliminovania radiačného krehnutia oceľových tlakových nádob reaktorov.
 
Stručná osnova predmetu:
 Úvod do fyzikálnej metalurgie
 Radiačné poškodenie materiálov
 Materiály jadrových palív, urán, plutónium, tórium, obohacovanie
 Moderátory a chladivá
 Absorpčné materiály
 Konštrukčné materiály (pokrytie jadrového paliva, technologické kanály)
 Konštrukčné ocele v JE, ocele pre TNR, ocele na komponenty neaktívnej zóny
 Žiarenie a korózne problémy
 Lom v materiáloch JE
 Programy overovacích vzoriek radiačného skrehnutia
 Predlžovanie životnosti tlakových nádob reaktorov, žíhanie tlakovej nádoby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOUTSKÝ, J. -- KOČÍK, J. Radiation damage of structural materials. Praha : Academia, 1994. 361 s. ISBN 80-200-0462-9.
NEČAS, V. Materiálové aspekty JE. Bratislava: ÚJFI FEI STU, 2012. 57 s.
KONINGS , R. Comprehensive nuclear materials I.-V. Amsterdam: Elsevier, 2012. 4000 s.
HOFFELNER, W. Materials for Nuclear Plants: From Safe Design to Residual Life Assessments. London : Springer Verlag London, 2013. 478 s. ISBN 978-1-4471-2914-1.

Odporúčaná:
Hrivňák, I.: Materiály jadrovoenergetických zariadení. Bratislava: ES SVŠT, 1988.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A
B
C
D
E
FX
23,3 %
16,7 %
33,3 %
16,7 %
6,7 %
3,3 %
Vyučujúci:
Ing. Dávid Bednár (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Čerba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dorota Flamíková (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: