Oct 25, 2020   3:50 p.m. Aurel
Academic information system

Course syllabus B-MEDIM - Metódy diagnostiky materiálov (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-MEDIM
Názov predmetu:
Metódy diagnostiky materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch a laboratórnych prácach – celkový počet bodov 30
Záverečná skúška – celkový počet bodov 70
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie teoretických vedomosti o základných metódach diagnostiky materiálov, oboznámenie sa s experimentálnym zázemím vybraných diagnostických techník. Absolvovaním predmetu študent zvládne teoretické princípy najrozšírenejších spektroskopických, difrakčných a zobrazovacích metód analýzy materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia diagnostických metód: spektroskopické, difrakčné a zobrazovacie metódy.
Zdroje žiarenia, fotóny, nabité častice, neutróny.
Štruktúra látok: energetické hladiny atómu a molekúl.
Optická spektroskopia, emisia a absorpcia, spektrum, spektrálne termy.
Atómové spektroskopie: atómová absorpčná spektroskopia, atómová emisná spektroskopia.
Molekulárne spektroskopie: spektrometria viditeľného a ultrafialového žiarenia, infračervená spektrometria, Ramanova spektroskopia.
Hmotnostná spektrometria, hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS).
Spektroskopia jadrovej magnetickej rezonancie (NMR).
Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).
Difrakcia röntgenového žiarenia, charakteristické žiarenie.
Transmisná a skenovacia elektrónová mikroskopia, Augerova spektroskopia.
Diagnostika v nukleárnej medicíne, gama kamera, CT, PET.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIERTUŠ, S. Atómová a molekulová spektroskopia . Bratislava: Alfa, 1991.
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
SVANBERG, S. Atomic and molecular spectroscopy: Basic aspects and practical applications. Berlin : Springer Verlag, 1992. 407 s. ISBN 3-540-55243-X.
SLICHTER, C. Principles of Magnetic Resonance. Berlin, Heldelber, New York: Springer-Verlag, 1996. 655 s. ISBN 3-540-50157-6.
PERKAMPUS, H. Encyclopedia of spectroscopy. Weinheim : VCH, 1995. 669 s. ISBN 3-527-29281-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A
B
C
D
EFX
17,8 %26,7 %
22,2 %
11,1 %22,2 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: