Oct 21, 2020   5:10 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus I-BFYZ - Biofyzika (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-BFYZ
Názov predmetu: Biofyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Absolvovanie 8 laboratórnych úloh a odovzdanie protokolov z meraní - max. 40 bodov
• Prezentácia vybranej témy na záverečnom seminári – max. 20 bodov
• Záverečná skúška – max. 40 bodov

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Vo výučbe predmetu ide o poskytnutie základných informácií študentom potrebných pre pochopenie procesov prebiehajúcich v živej hmote, ktoré spravidla súvisia s prenosom el. náboja (javy elektrické, magnetické, optické). Formou laboratórnych cvičení o ich oboznámenie s prácou s biologickými vzorkami a realizáciou elektrických a optických meraní na týchto objektoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Biologická evolúcia. Stavba biologických buniek, biol. význam bunky, organely. Štruktúra biologických makromolekúl: nukleové kyseliny, podstata genetického kódu v bunkách, génové inžinierstvo; bielkoviny; polysacharidy. Biomembrány: fyzikálne základy organizácie a dynamiky membrán, membránový transport, elektrické pole v membráne. Neurobiofyzika: šírenie el. signálov po nervových vláknach, centrálna nervová sústava, neurónové siete. Biomechanika: molekulové základy svalovej kontrakcie. Fotobiofyzika: fotosyntéza. Zrakový receptor. Systémy organickej fotovoltiky. Biosenzory.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
W. Hoppe, W. Lohmann, H. Markl, H. Ciegler: Biophysics, Springer-Verlag, Berlin-New York-Tokyo, 1983..
CIRÁK, J. -- LIU, A. Bioelektronika. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 174 s.
CIRÁK, J. -- LIU, A. Bioelektronika: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 106 s.
BENEDEK, G B. -- VILLARS, F M. Physics with illustrative examples from medicine and biology. Electricity and magnetism. New York : Springer Verlag, 2000. 670 s. ISBN 0-387-98770-3.
BENEDEK, G B. -- VILLARS, F M. Physics with illustrative examples from medicine and biology. Mechanics. New York : Springer Verlag, 2000. 548 s. ISBN 0-387-98769-X.
SHI, D. Introduction to Biomaterials. Beijing : Tsinghua University Press ;, 2006. 33 s. ISBN 7-302-10807-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 182

A
B
C
D
E
FX
7,7 %
14,8 %
36,3 %
26,4 %
13,2 %1,6 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Váry, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 2. 2020
Schválil:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 12. 02. 2020.

Type of output: