Oct 21, 2020   4:13 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus I-BMBS - Biomateriály a biosystémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-BMBS
Názov predmetu:
Biomateriály a biosystémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
špeciálne laboratórne cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie protokolov z laboratórnych meraní.
Prezentácia vybranej témy na záverečnom seminári.
 
Výsledky vzdelávania:
oboznámiť študentov s molekulárnym pohľadom na štruktúru biologických systémov. Ukázať ich perspektívne aplikácie v technike. Formou laboratórnych cvičení oboznámiť študentov s prácou s biologickými vzorkami a realizáciou elektrických meraní na týchto objektoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra, vlastnosti a funkcie biopolymérov. Termodynamika a kinetika procesov samoorganizácie molekúl. Membrány: zloženie, dynamické vlastnosti, membránové napätie. Biomechanika : molekulové základy kontraktivity a mobility, biostatika. Neurobiofyzika: excitácia a šírenie nervových
signálov, zmyslové centrá. Biosenzory: princípy, technólogia a aplikácie.
Evolučné procesy v živej hmote.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOPPE, W. Biophysics. Berlin - New York - Tokyo: Springer-Verlag, 1983.
CIRÁK, J. -- OTTOVA, A. Bioelektronika. Bratislava: Edičné stredisko, STU, 1986.
GROSBERG, A Y. Giant Molecules. New York: Academic Press, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

AB
C
D
E
FX
50,0 %
0 %
25,0 %
25,0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Váry, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Type of output: