Oct 21, 2020   10:16 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus I-MST - Materiálové štruktúry a technológie (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-MST
Názov predmetu: Materiálové štruktúry a technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je ǔspešné absolvovanie písomnej časti skúšky a záverečného pohovoru.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa rozsiahle teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti z oblasti modernej technológie prípravy kvantových a mezoskopických štruktúr. Získa praktické skúsenosti s prácou v čistých priestoroch.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vlastnosti, príprava a diagnostika povrchov a rozhraní.
2. Vlastnosti, príprava a diagnostika tenkých vrstiev.
3. Vlastnosti a príprava kvantových štruktúr.
4. Vlastnosti nízko rozmerných elektrónových štruktúr.
5. Elektronické zariadenia, ktorých fungovanie je založené na kvantových štruktúrach.
6. Príprava svetlo emitujúcej diódy založenej na kvantových jamách.
7. Vlastnosti a možnosti integrovanej optiky.
8. Spintronika a špeciálne diódy pre spintronické aplikácie.
9. Vlastnosti a možnosti prípravy výkonových tranzistorov na GaN.
10. Výroba tranzistora na báze GaN.
11. Mezoskopické štruktúry a ich vlastnosti.
12. Záverečný seminár.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAKEN, H. Kvantovopoľová teória tuhých látok. Bratislava : Alfa, 1988. 326 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCD
E
FX
56,5 %
4,3 %21,7 %
8,7 %
8,8 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Type of output: