Oct 26, 2020   11:30 p.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus I-DP-JFI - Diplomová práca (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-DP-JFI
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podľa Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov....
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie diplomovej práce.
Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce.
Obhajoba diplomovej práce pred skúšobnou komisiou.
Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce.
Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru. 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A
B
C
D
EFX
43,8 %37,5 %
6,3 %
6,3 %
6,1 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 04. 2020.

Type of output: