Oct 26, 2020   10:16 p.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus I-TMM - Termomechanika (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-TMM
Názov predmetu:
Termomechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracúvajú úlohy na cvičeniach celkovo za 20 bodov, vypracujú laboratórne meranie za 10 bodov, zvyšok bodov možno získať na skúške ktorá pozostáva z teoretických otázok a riešenia problémov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné princípy šírenia tepla prestupom, prúdením a radiáciou a naučí sa modelovať šírenie tepla pomocou náhradných schém alebo numerickými metódami.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie termokinetických procesov; vedenie tepla – fyzikálny mechanizmus a diferenciálna rovnica; stacionárne vedenie tepla bez vnútorných zdrojov; vnútorné zdroje tepla; nestacionárne vedenie tepla; riešenie úloh vedenia tepla metódou konečných prvkov; prúdenie tepla – fyzikálny mechanizmus a základné veličiny; diferenciálne rovnice pre pohyb látky; teória podobnosti; prehľad experimentálneho štúdia prenosu tepla konvekciou; vyžarovanie tepla; základy výpočtu tepelných výmenníkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Kalousek, M., Hučko, B.: Prenos tepla.STU Bratislava, 1996. Bratislava: Vydavateľstvo STU Bratislava, 1996. 185 s. ISBN 80-227-0881-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A
B
C
D
E
FX
50,0 %
20,3 %9,4 %
12,5 %
7,8 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Bokes, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Bokes, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Type of output: