Oct 22, 2020   1:19 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus D-DS-FYZ - Dizertačná skúška (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-DS-FYZ
Názov predmetu:
Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška
2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a úspešná obhajoba Písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu min. 2 AH, ktorú posudzuje jeden oponent, obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou, kredity študent získa po jej obhájení.
 
Výsledky vzdelávania:
Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu spracovaného v Písomnej práci k dizertačnej skúške.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vykonávanie experimentov na základe analýzy aktuálneho stavu v oblasti výskumu v súlade s témou dizertačnej práce.
- Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
- Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 7. 2019
Schválil:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: