Oct 18, 2019   5:34 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus D-PS1-FYZ - Predmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-FYZ
Názov predmetu: Predmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné riešenie zadaných úloh počas semestra. Absolvovanie záverečnej skúšky z predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké teoretické a experimentálne vedomosti v oblasti materiálových vied, ktorá súvisí so zameraním jeho dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
Počítačové modelovanie a simulácie v materiáloch
Fyzika povrchov a rozhraní
Jadrová a neutrónová fyzika
Molekulárne materiály a biomateriály
Mezoskopická elektronika
Spektroskopické metódy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNAPEK, S. -- GRIEBEL, M. -- ZUMBUSCH, G. Numerical Simulation in Molecular Dynamics. Heidelberg: Springer, 2007.
MACHLIN, E. Materials Science in Microelectronics I, II. London: Elsevier, 2005.
PRESTON, M A. Fyzika jádra. Praha : Academia, 1970. 596 s.
SHI, D. Introduction to Biomaterials. Beijing : Tsinghua University Press ;, 2006. 33 s. ISBN 7-302-10807-2.
PETTY, M C. -- BRYCE, M R. -- BLOOR, D. Introduction to Molecular Electronics. London: E. Arnold Press, 1995.
KRIZ, G. -- PAVIA, D. -- LAMPMAN, G. Introduction to Spectroscopy. Belmont, USA: Brooks Cole; 4 edition (March 12, 2008), 2008. 752 s. ISBN 978-0-4951-1478-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Výber učebného bloku(ov) z obsahu predmetu volí si študent na základe usmernenia školiteľom vo svojom Individuálnom študijnom pláne.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: