Oct 26, 2020   11:32 p.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus D-VP3-FYZ - Vedecká práca III (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3-FYZ
Názov predmetu:
Vedecká práca III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
15
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
o Podmienky na absolvovanie predmetu: Získanie denní: 15 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 15/16/17), pričom na získanie predpísaného počtu kreditov je potrebné získať:
denní
Vedecká práca III: minimálne 15 bodov

Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy Google Scholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
Práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
Získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu. Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy“
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúcim Vedeckej práce môže byť školiteľ. Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: