Jun 26, 2019   4:54 a.m. Adriána
Academic information system

Course syllabus 1_LSK1_D - Letná škola kresby I (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Letná škola kresby I
Kód predmetu: 1_LSK1_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce kresliarske zručnosti a získa znalosti o rôznych klasických a experimentálnych technikách kresby - od klasického poňatia kresby s možnosťami exkurzov smerom k dizajnérskej kresbe a kresbe architektonickej. získa zručnosti zručnosti a skúsenosti kreslenia v ateliérovom priestore konkrétnych úloh nefiguratívnych, figuratívnych a portrétnych.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu a študovanej a precvičovanej problematiky
stanovenie konkrétneho štúdijného plánu s prihliadnutím na možný individualny program
časové rozvrhnutie kresliarskych techník a úlohvrámci letnej školy - kresba ceruzou, pierkom, drievkom, rudkou, uhlíkom lavírovaná kresba
kresba podľa modelu, kresba podľa predlohy, kresba odľa živého modelu, kresba bez predlohy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PINI, M. Masters of drawing. Florencia: SCALA Group , 2010. ISBN 978-88-8117-824-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: