Jan 28, 2020   2:56 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus 1_STM_D - Sochárske techniky a materiály (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_STM_D
Názov predmetu: Sochárske techniky a materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet, korekcie a konzultácie počas ateliérovej práce počas celého semestra, aktívna účasť na ateliérových cvičeniach, priebežné hodnotenie počas semestra, Povinné odovzdanie semestrálnych prác, ktoré budú vystavené na záver semestra a komisionálne hodnotené
 
Výsledky vzdelávania:
predmet rozvíja priesorové cítenie a estetické vnímanie sochárskej a dizajnérskehj formy a tvaru s dôrazom na jeho realizáciu v pracovnom a následne definitívnom materiáli .Overuje a rozvíja výtvarné snaženie a schopnosti a zručnosti v trojidimenzionálnom priestore. Oboznamuje študentov praktickou skúsenosťou s bežnými ,ale aj experimentálne používanými sochárskymi materiálmi s cielom harmonizovať tvorivý proces od myšlienky ku konečnému tvaru.
 
Stručná osnova predmetu:
- výber témy a zadania
- vytvorenie prípravných skíc, návrhov a variant možného tvorivého spracovania zadania
- hľadanie alternatívnych materiálových variant
- zadefinovanie zvoleného materiálového výberu
- tvorivá ateliérová realizácia s konečným výsledkom hotového diela v zvolenom materiáli
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTKO , O. -- SCHÄTZ, M. Polyméry vo výtvarnej praxi . Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

ABCDEFX
29,9 %29,2 %18,2 %12,3 %7,8 %2,6 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: doc. akad. soch. Milan Lukáč a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: