May 25, 2019   9:44 a.m. Urban
Academic information system

Course syllabus 1_CJ1_AU - Cudzí jazyk I (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_CJ1_AU
Názov predmetu: Cudzí jazyk I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- prezentácia 50%
- písomný záverečný test 40%
- písomné zadania 10%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu získajú základné komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom na stupeň ovládania zvoleného jazyka. Študenti zvládnu potrebnú základnú odbornú terminológiu v študovanom odbore a dokážu pracovať s odborným cudzojazyčným textom. V rámci predmetu nadobudnú prezentačné zručnosti a tzv. soft skills pre účely akademickej a odbornej praxe.

Poznámka:
Predmet sa na základe zatrieďovacieho testu delí na anglický jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk na úrovniach A2, B1 a B2-C1 (podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky) diferencovane pre jednotlivé študijné odbory na FA STU.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný program predmetu poskytnú pre jednotlivé kurzy ich vyučujúci na začiatku semestra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEITH, A. -- MOTEŠICKÁ, Z. -- ARCHLEBOVÁ, J. English for Architects: Professional Communication. STU v Bratislave FA, 2004. 120 s. ISBN 8022720208.
BREČKOVÁ, D. English for Designers: professional Communication Basics. Bratislava : Epos, 2005. 143 s. ISBN 80-8057-653-X.
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava : Road, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 657

ABCDEFX
42,8 %29,1 %18,7 %6,1 %3,0 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: