19. 1. 2020  5:01 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BEIN05_6I - Bezpečnostné inžinierstvo (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Bezpečnostné inžinierstvo
Kód predmetu: BEIN05_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Čekan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Igor Wachter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí terminológiu spojenú s bezpečnosťou pracovného prostredia. Vie analyzovať stav pracovného prostredia, zdroje poškodenia zdravia a záťaže človeka ako dôsledok pôsobenia fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch v pracovnom procese a následne navrhovať účinné opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Význam bezpečnostného inžinierstva v technickej praxi
2. Základné pojmy, úvod do manažérstva rizík
3. Štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (štúdia HAZOP)
4. Techniky posudzovania rizík podľa ČSN EN 31010
5. Legislatíva a jej požiadavky
6. Analýza Spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA)
7. Neionizujúce elektromagnetické žiarenie
8. Osvetlenie ako významný faktor pracovného prostredia
9. Analýza stromu udalostí (ETA)
10. Ionizujúce žiarenie
11. Hluk a Vibrácie
12. Analýza stromu poruchových stavov (FTA)
13. Stanovenie požadovanej úrovne integrity bezpečnosti podľa ČSN EN 61511-3
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- BALOG, K. -- MARTINKA, J. Technologické a prírodné havárie. Trnava : AlumniPress, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8096-154-1.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
Buchancová J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2003. ISBN 80-8063-113-1.
BARTLOVÁ, I. -- DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. Ostrava : SPBI, 2002. 243 s. ISBN 80-86634-10-8.

Odporúčaná:
BABINEC, F. Management rizika. [online]. 2005. URL: http://www.slu.cz/math/cz/knihovna/ucebni-texty/Analyza-rizik/Analyza-rizik-1.pdf
ČSN EN 61025
ČSN EN 62502
ČSN IEC 61882
OIRA, O. Základy posudzovania rizík. [online]. 2007. URL: https://osha.europa.eu/sk/publications/promotional_material/rat2007
STN EN 31010
STN EN 60812
ŠIMÁK, L. Manažment Rizík. [online]. 2006. URL: http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/mn_rizik.pdf

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky:
1. Význam bezpečnostného inžinierstva v technickej praxi
2. Základné pojmy, úvod do manažérstva rizík
3. Štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (štúdia HAZOP)
4. Techniky posudzovania rizík podľa ČSN EN 31010
5. Legislatíva a jej požiadavky
6. Analýza Spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA)
7. Neionizujúce elektromagnetické žiarenie
8. Osvetlenie ako významný faktor pracovného prostredia
9. Analýza stromu udalostí (ETA)
10. Ionizujúce žiarenie
11. Hluk a Vibrácie
12. Analýza stromu poruchových stavov (FTA)
13. Stanovenie požadovanej úrovne integrity bezpečnosti podľa ČSN EN 61511-3

Cvičenia:
Vytvorenie návrhu kvalitatívnej metódy analýzy rizika a jej aplikácia na vybraný systém
Analýza rizík vybraného systému pomocou štúdie HAZOP
Analýza rizík vybraného systému pomocou FMEA/FMECA
Analýza rizík vybraného systému pomocou ETA
Analýza rizík vybraného systému pomocou FTA
Stanovenie požadovanej úrovne integrity bezpečnosti podľa ČSN EN 61511-3

 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné hodnotenie formou odovzdania semestrálnej práce, účasti a aktivite na cvičeniach (20% z celkového hodnotenia).
Absolvovanie záverečného testu (80% z celkového hodnotenia).
Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia (20%) a hodnotenia na skúške (80%) nasledovne:
A = 100 - 92
B = 91.9 - 83
C = 82.9 - 74
D = 73.9 - 65
E = 64.9 - 56
FX = 55.9 - 0

 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: