27. 9. 2020  12:55 Cyprián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MERR05_6I - Metódy riadenia rizík (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Metódy riadenia rizík
Kód predmetu:
MERR05_6I
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Buranská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti riadenia rizík. Ďalej získa vedomosti z teórie riadenia rizík, teórie ľudského faktoru a inherentej bezpečnosti. Vie počítať prejavy rizík a na základe toho vie navrhovať riešenia pre riadenie rizík a zvyšovanie bezpečnosti
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do riadenia rizík. Druhy rizík. Havária v Černobyle.
- Inherentná bezpečnosť.
- Teória rizika.
- Mechanické riziká. Ochrana a riadenie mechanických rizík.
- Chemické riziká. Riadenie chemických rizík.
- Rozdelenie fyzikálnych rizík, ich účinky. Menej bežné fyzikálne riziká.
- Požiare. Účinky. Ochrana pred požiarmi.
- Úniky látok do ovzdušia. Rozptyl. Účinky. Ochrana pred únikmi látok.
- Úniky kvapalných látok. Fyzikálne a chemické prejavy. Účinky. Ochrana.
- Výbuchy. Úvod do teórie výbuchu. Fyzikálne prejavy. Účinky. Ochrana.
- Automatické ochranné systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 1. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 2. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 3. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
ŠENOVSKÝ, M. -- BALOG, K. -- HANUŠKA, Z. -- ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. Ostrava : SPBI, 2005. 139 s. ISBN 80-86634-47-7.
BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství SPEKTRUM, 2000. 151 s. ISBN 80-86111-60-1.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava : AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
ZÁNICKÁ HOLLÁ, K. -- RISTVEJ, J. -- ŠIMÁK, L. Posudzovanie rizík priemyselných procesov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 155 s. ISBN 978-80-8078-344-0.
KLETZ, T. Hazop and Hazan: Identifying and assessing process industry hazards. Rugby : Institution of Chemical Engineers, 1999. 232 s. ISBN 0-85295-421-2.
KLETZ, T. Learning from Accidents. Oxford : Gulf Professional Publishing, 2001. 345 s. ISBN 0-7506-4883-X.
KLETZ, T. What Went Wrong. Oxford: Gulf Professional Publishing, 1999. 408 s. ISBN 978-0-0805-2423-8.
BABCOCK, J. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-471-97815-2.
BABCOCK, J. Guidelines for Investigating Chemical Process Incidents. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-8169-0897-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Druhy rizík. Havárie. Poučenia za havárií. Ľudský faktor. Inherentná bezpečnosť. Hľadanie rizík. Mechanické riziká. Chemické riziká. Fyzikálne riziká. Požiare. Výbuchy. Úniky. Automatické ochranné systémy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúškový test
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: