13. 12. 2019  5:48 Lucia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MERR05_6I - Metódy riadenia rizík (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MERR05_6I
Názov predmetu: Metódy riadenia rizík
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do riadenia rizík. Druhy rizík. Havária v Černobyle.
Havária v Černobyle - jednoduchý rozbor.
(dotácia 2/2)
2.Havárie. Poučenie z havárií. Pravdepodobnosť nehôd.
Typický priebeh havárie. Výpočet pravdepodobnosti havárie.
(dotácia 2/2)
3.Ĺudský faktor. Inherentná bezpečnosť.
Prejavy ľudského faktoru. Rozbor situácií z hľadiska bezpečnosti a ľudského faktoru.
(dotácia 2/2)
4.Postup analýzy rizika. Teória rizika.
Aplikácia doporučeného postupu analýzy rizika.
(dotácia 2/2)
5.Metódy hľadania a analýzy rizík.
Aplikácia niektorých metód analýzy rizika.
(dotácia 2/2)
6.Mechanické riziká. Ochrana a riadenie mechanických rizík.
Pojdenanie o mechanických rizikách. Ochranné prostriedky.
(dotácia 2/2)
7.Chemické riziká. Riadenie chemických rizík.
Pojednanie o chemických rizikách. Výpočet vlastností a toxicity.
(dotácia 2/2)
8.Rozdelenie fyzikálnych rizík, ich účinky. Menej bežné fyzikálne riziká.
Pojednanie o fyzikálnych rizikách. Žiarnie, teplo, hluk ...
(dotácia 2/2)
9.Požiare. Účinky. Ochrana pred požiarmi.
Pojednanie o požiaroch. Základný výpočet účinkov.
(dotácia 2/2)
10.Úniky látok do ovzdušia. Rozptyl. Účinky. Ochrana pred únikmi látok.
Pojednanie o únikoch plynov. Tlakové zariadenia. Ochranné prvky.
(dotácia 2/2)
11.Úniky kvapalných látok. Fyzikálne a chemické prejavy. Účinky. Ochrana.
Pojednanie o únikoch kvapalných látok. Výpočet fyzikálno-chemických účinkov. Ochranné prvky.
(dotácia 2/2)
12.Výbuchy. Úvod do teórie výbuchu. Fyzikálne prejavy. Účinky. Ochrana.
Pojednanie o výbuchoch. Výpočet fyzikálnych účinkov výbuchov. Ochranné prvky a postupy.
(dotácia 2/2)
13.Automatické ochranné systémy.
Príklady automatických ochranný systémov.
(dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: