25. 1. 2020  3:26 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZPOI05_6B - Základy požiarneho inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Základy požiarneho inžinierstva
Kód predmetu: ZPOI05_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
- Študent pozná problematiku vedomostí z požiarnej ochrany nevyhnutných na riešenie parciálnych úloh integrovanej bezpečnosti, Ďalej má vedomosti z procesu horenia a hasenia plynných, kvapalných a tuhých látok, požiarneho skúšobníctva, dynamiky rozvoja požiaru. Ovláda problematiku taktiky protipožiarneho zásahu a technicko-taktických parametrov hasičskej techniky. Má zručnosť z riešenia parciálnych úloh integrovanej bezpečnosti nástrojmi požiarneho inžinierstva.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Chémia procesu horenia a hasenia tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
- Požiarne skúšobníctvo.
- Dynamika rozvoja požiaru.
- Taktika vedenia protipožiarneho zásahu a technicko-taktické parametre hasičskej techniky.
- Sprievodné javy pri požiari (teplo a toxické splodiny horenia) a ich vplyv na ľudské zdravie a hmotný majetok.
- Nástroje požiarneho inžinierstva a ich uplatnenie pri riešení parciálnych úloh integrovanej bezpečnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Ostrava : SPBI, 1999. 118 s. ISBN 80-86111-44-X.
KALOUSEK, J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Ostrava : SPBI, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.
ŠENOVSKÝ, M. -- BALOG, K. -- KVARČÁK, M. -- BEBČÁK, P. -- NETOPILOVÁ, M. -- BRADÁČOVÁ, I. -- PROKOP, P. Základy požárního inženýrství. Ostrava : SPBI, 2004. 178 s. ISBN 80-86634-50-7.

Odporúčaná:
Kvarčák, M.: Základy požární ochrany. Edice Spektrum, 44. SPBI Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-76-0. 134 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Úvod do požiarneho inžinierstva
Chémia horenia
Mechanizmus horenia plynných, kvapalných a tuhých látok
Fyzikálno-chemické a požiarno-technické charakteristiky horľavých látok
Zásady manipulácie s horľavými látkami v zmysle platných právnych predpisov
Princípy prerušenia procesu horenia
Negatívne účiny sprievodných javov pri horení
Požiarno-technické zariadenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška (písomná odpoveď na dve otázky)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: