28. 1. 2020  23:04 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZPOI05_6B - Základy požiarneho inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZPOI05_6B
Názov predmetu: Základy požiarneho inžinierstva
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do požiarneho inžinierstva
Výpočty z rovníc horenia látok v čistom kyslíku a vo vzduchu
(dotácia 2/2)
2.Základy chémie horenia
Výpočty integrovaných tepelných kapacít a teoretickej teploty plameňa
(dotácia 2/2)
3.Rozvoj vnútorného požiaru a fatkory, ktoré ho ovplyvňujú
Výpočet rýchlosti uvoľňovania tepla pri vnútornom požiari
(dotácia 2/2)
4.Vonkajšie požiare
Výpočet rýchlosti uvoľňovania tepla pri požiaroch kvapalín v nadzemných nádržiach, výpočet priemernej výšky plameňa
(dotácia 2/2)
5.Mechanizmus horenia plynov, kvapalín a tuhých látok
Výpočet spaľovacieho tepla a výhrevnosti
(dotácia 2/2)
6.Fyzikálno-chemické vlastnosti horľavých látok
Vzájomná súvislosť medzi fyzikálno-chemickými a požiarno-technickými charakteristikami horľavých látok 1. test
(dotácia 2/2)
7.Požiarno-technické charakteristiky horľavých látok
Delenie stavby na požiarne úseky
(dotácia 2/2)
8.Manipulácia s tuhými horľavými látkami v zmysle vyhl. MV SR č. 258/2007 Z. z.
Výpočet požiarneho rizika
(dotácia 2/2)
9.Manipulácia s kvapalnými horľavými látkami podľa vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z.
Určenie požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií
(dotácia 2/2)
10.Manipulácia s plynnými horľavými látkami podľa vyhl. MV SR č. 124/2000 Z. z.
Určenie odstupových vzdialeností
(dotácia 2/2)
11.Možnosti a princípy prerušenia procesu horenia
Výpočet minimálneho potrebného množstva hasiacej látky
(dotácia 2/2)
12.Sprievodné javy pri horení (teplo, splodiny horenia, zvyšky po horení)
Výpočet množstva splodín horenia na základe údajov z literatúry a laboratórnych výsledkov
(dotácia 2/2)
13.Požiarno-technické zariadenia
Základy navrhovania elektorckej požiarnej siganlizácie, stabilného hasiaceho zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
2. test
(dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: