18. 11. 2019  10:38 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ENBR05_6D - Environmentálne a bezpečnostné riziká (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Environmentálne a bezpečnostné riziká
Kód predmetu: ENBR05_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z hodnotenia a riadenia rizík s cieľom dosiahnuť minimálne spoločensky prijateľnú mieru environmentálneho a bezpečnostného rizika. Pochopí princípy pre hodnotenie rizík pre človeka a životné prostredie od existujúcich chemických látok v súlade s legislatívou EÚ. Bude ovládať metodiky na hodnotenie  bezpečnostných environmentálnych rizík vyplývajúcich z pôsobenia chemických, fyzikálnych i biologických faktorov, predovšetkým ako podklad konkrétnych aplikácií na hodnotenie rizík vyplývajúcich z existujúcich i plánovaných stavieb, činností a výrobkov a hodnotení rizík v extrémne zaťažených oblastiach
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Hodnotenie environmentálneho rizika. Hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia) -- odozva (účinok)
- Základné prístupy k hodnoteniu expozície. Hodnotenie vystavenia (expozície)
- Charakterizácia a parametrizácia rizika
- Hodnotenie bezpečnostného rizika
- Princípy vymedzenia rizika
- Využitia procesu hodnotenia rizika
- Riadenie rizika. Vzťah, hodnotenie rizika - riadenie rizika
- Komunikácia rizika. Hodnotenie rizík a legislatíva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZELENÝ, J. -- SLOSIARIK, J. Manažérstvo rizika. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 374 s. ISBN 80-228-0892-X.
PROUSEK, J. Rizikové vlastnosti látok, 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005. 248 s. ISBN 80-227-2199-9.
BESEDA, I. -- SCHWARZ, M. Toxikológia a ekotoxikológia. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. 216 s. ISBN 978-80-553-0227-0.
HESTER, R. -- HARRISON, R M. Risk Assessment and Risk Management. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1998. 168 s. ISBN 0-85404-240-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Osobné konzultácie pri spracovaní zadanej témy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie spracovanej prípadovej štúdie.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: