18. 11. 2019  19:50 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ENBR05_6D - Environmentálne a bezpečnostné riziká (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ENBR05_6D
Názov predmetu: Environmentálne a bezpečnostné riziká
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
- Hodnotenie environmentálneho rizika. Hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia) -- odozva (účinok)
- Základné prístupy k hodnoteniu expozície. Hodnotenie vystavenia (expozície)
- Charakterizácia a parametrizácia rizika
- Hodnotenie bezpečnostného rizika
- Princípy vymedzenia rizika
- Využitia procesu hodnotenia rizika
- Riadenie rizika. Vzťah, hodnotenie rizika - riadenie rizika
- Komunikácia rizika. Hodnotenie rizík a legislatíva


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: