22. 11. 2019  17:14 Cecília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ENCH05_6I - Environmentálna chémia (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Environmentálna chémia
Kód predmetu: ENCH05_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o chemických látkach a procesoch, ktoré prebiehajú v jednotlivých zložkách životného prostredia. Porozumie problematike biotických systémov v životnom prostredí, charakteristike základných chemických zlúčenín biotických systémov a procesov. Súčasťou predmetu sú laboratórne cvičenia, na ktorých študenti získajú poznatky o základných analytických metódach a dokážu ich využiť pri monitorovaní zložiek životného prostredia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Životné prostredie, jeho zložky, fyzikálne a chemické vlastnosti.
• Škodlivé látky v životnom prostredí, transport a distribúcia polutantov.
• Biotické systémy v životnom prostredí, hydrologický cyklus. Biogeochemické cykly jednotlivých komponentov v zložkách životného prostredia (C, N, S, P, O).
• Charakteristika biotických systémov.
• Základné chemické zlúčeniny biotických systémov.
• Základné procesy v biotických systémoch.
• Xenobiotiká v životnom prostredí.
• Analytické metódy identifikácie škodlivých látok v prostredí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠKÁRKA, B. Envoronmentálna chémia. Bratislava: STU , 2003.
GARAJ, J. Analytická chémia. Bratislava: SNTL Alfa, 1977.
TÖLGYESSY, J. Chémia, toxikológia a biológia vody a ovzdušia. Bratislava: VEDA, 1989.
PIATRIK, M. Laboratórne cvičenie odborov. Bratislava: STU , 1994.
TÖLGYESSY, J. Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. Bratislava: STU, 1994.
MANAHAN, S E. Environmental chemistry. USA: CRC Press, 1994.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: predmet sa člení na prednášky a laboratórne cvičenia, práca je rozvrhnutá pre dvojice na konkrétne zadanú úlohu. Vyžaduje sa samostatná práca študenta, príprava na laboratórne cvičenia, práca s e- learningom, overená priebežnými testami a osvojenie si psychomotorických zručností laboratórnych prác. Výsledkom cvičení je písomný protokol o vykonanej práci podľa dohodnutej schémy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: