13. 11. 2019  8:04 Stanislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ENCH05_6I - Environmentálna chémia (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ENCH05_6I
Názov predmetu: Environmentálna chémia
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Definícia základných pojmov -- environment, biosféra, environmentálna chémia. (dotácia 2/2)
2.Chemické procesy v životnom prostredí. Chémia atmosféry. (dotácia 2/2)
 
a.fyzikálne vlastnosti atmosféry,
b.fotochemické reakcie v atmosfére,
c.chemické reakcie v atmosfére.

3.Chémia hydrosféry. fyzikálnochemické vlastnosti vody (dotácia 2/2)
 
a.výskyt, rozdelenie,
b.fyzikálnochemické a senzorické vlastnosti vody,
c.hydrologický cyklus.

4.Chemické zloženie hydrosféry. eutrofizácia. (dotácia 2/2)
 
a.samočistenie, kyslíková rovnováha,
b.eutrofizácia.

5.Geosféra, (dotácia 2/2)
 
a.fyzikálne a chemické vlastnosti, zloženie

6.Škodlivé látky v životnom prostredí.. (dotácia 2/2)
 
a.antropogénne zdroje znečistenia.

7.Klasifikácia a druhy znečisťujúcich látok. (dotácia 2/2)
 
a.šírenie škodlivín v životnom prostredí.

8.Biotické systémy v životnom prostredí. (dotácia 2/2)
 
a.Biogeochemické cykly jednotlivých komponentov v zložkách životného prostredia

9.Charakteristika biotických systémov. (dotácia 2/2)
10.Základné chemické zlúčeniny biotických systémov. (dotácia 2/2)
 
a.nukleové kyseliny, sacharidy,
b.proteíny, lipidy a 'dalšie.

11.Základné procesy v biotických systémoch. (dotácia 2/2)
12.Biologická transformácia xenobiotík. (dotácia 2/2)
 
a.enzýmy metabolických premien xenobiotík.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: