21. 11. 2019  17:29 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PZET05_6I - Procesy a zariadenia environmentálnych technológií (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
Kód predmetu: PZET05_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti využitia základných fyzikálnych, fyzikálno-chemických, biologických operácií, procesov a zariadení uplatňujúcich sa v environmentálnych technológiách ako sú materiálové a energetické bilancie, tok tekutín v potrubí, tok tekutín vrstvou zrnitého materiálu, difúzne procesy a chemické a biologické reaktory. Študent sa naučí riešiť najdôležitejšie technologické procesy, používať inžinierske výpočty pri riadení a projektovaní procesov, ako aj správne interpretovať získané výsledky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Náplň prednášok:
1. Úvod, materiálové bilancie uzavretých systémov.
2. Materiálové bilancie otvorených sústav
3. Materiálové bilancie s chemickými reakciami.
4. Energetické bilancie.
5. Tok tekutín v potrubí, čerpanie
6. Tok tekutín vrstvou zrnitého materiálu, filtrácia
7. Sedimentácia, odstreďovanie, fluidizácia, miešanie
8. Prestup a prechod tepla
9. Absorpcia, adsorpcia
10. Odparovanie, sušenie
11. Destilácia, Extrakcia
12. Chemické reaktory
13. Biologické reaktory
Náplň cvičení:
1. Úvod, zadanie príkladov, používané jednotky, prepočty
2. Príklady výpočtov z materiálových bilancií
3. Príklady výpočtov z materiálových bilancií otvorených systémov
4. Príklady výpočtov z materiálových bilancií s chemickými reakciami
5. Príklady výpočtov z materiálových bilancií s chemickými reakciami
6. Príklady výpočtov z energetických bilancií
7. Príklady výpočtov z toku tekutín a čerpania
8. Príklady výpočtov z toku tekutín a čerpania
9. Príklady výpočtov z filtrácie, odstreďovania
10. Príklady výpočtov z sedimentácie, fluidizácie, miešania
11. Príklady výpočtov z prestupu tepla
12. Príklady výpočtov z absorpcie, adsorpcie, destilácie, odparovania
13. Príklady výpočtov z chemických reaktorov a bioreaktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOSTIN, S. -- ŠILHÁR, S. -- SOLDÁN, M. -- LACUŠKA, M. Environmentálne inžinierstvo 1: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 229 s. ISBN 80-227-2013-5.
KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : SVTL(Alfa, 1969. 391 s.
KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Alfa, 1972. 308 s.
BÁLEŠ, V. -- LANGFELDER, I. -- BAFRNEC, M. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
DOJČANSKÝ, J. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
BAFRNCOVÁ, S. -- BÁLEŠ, V. -- BAFRNEC, M. Chemické inžinierstvo. Príklady a úlohy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. 504 s. ISBN 80-227-0862-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: