18. 1. 2020  23:23 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PZET05_6I - Procesy a zariadenia environmentálnych technológií (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PZET05_6I
Názov predmetu: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Náplň prednášok:
1. Úvod, materiálové bilancie uzavretých systémov.
2. Materiálové bilancie otvorených sústav
3. Materiálové bilancie s chemickými reakciami.
4. Energetické bilancie.
5. Tok tekutín v potrubí, čerpanie
6. Tok tekutín vrstvou zrnitého materiálu, filtrácia
7. Sedimentácia, odstreďovanie, fluidizácia, miešanie
8. Prestup a prechod tepla
9. Absorpcia, adsorpcia
10. Odparovanie, sušenie
11. Destilácia, Extrakcia
12. Chemické reaktory
13. Biologické reaktory
Náplň cvičení:
1. Úvod, zadanie príkladov, používané jednotky, prepočty
2. Príklady výpočtov z materiálových bilancií
3. Príklady výpočtov z materiálových bilancií otvorených systémov
4. Príklady výpočtov z materiálových bilancií s chemickými reakciami
5. Príklady výpočtov z materiálových bilancií s chemickými reakciami
6. Príklady výpočtov z energetických bilancií
7. Príklady výpočtov z toku tekutín a čerpania
8. Príklady výpočtov z toku tekutín a čerpania
9. Príklady výpočtov z filtrácie, odstreďovania
10. Príklady výpočtov z sedimentácie, fluidizácie, miešania
11. Príklady výpočtov z prestupu tepla
12. Príklady výpočtov z absorpcie, adsorpcie, destilácie, odparovania
13. Príklady výpočtov z chemických reaktorov a bioreaktorov


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: