22. 1. 2020  13:17 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BESS05_6D - Bezpečnosť a spoľahlivosť systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Bezpečnosť a spoľahlivosť systémov
Kód predmetu: BESS05_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Pracovné parametre a vysoký fond časového využitia výrobných zariadení vyžadujú venovať trvalú pozornosť sledovaniu technického stavu všetkých komponentov, z ktorých sa výrobný systém skladá. Metódy hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a životnosti sa preto neustále zdokonaľujú práve tak, ako systémy technickej diagnostiky. Preto cieľom predmetu je získať znalosti a zručnosti získavania prevádzkových údajov systémov, experimentálne a simulované zaťažovacie procesy a ich spracovanie do použiteľných tvarov pre uplatňovanie hypotéz spoľahlivosti systémov, charakteristiky spoľahlivosti systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
•Druhy a rozdelenie rizík. Poruchy a nežiadúce javy. Pravdepodobnosť vzniku poruchy. Identifikácia a analýza porúch. Poruchovosť a jej rozdelenie.
•Metódy analýzy poruchovosti systémov. Metódy hodnotenia spoľahlivosti.. Stanovenie zvyškovej životnosti. Vyjadrenie spoľahlivosti pre únavové porušenie. Technická životnosť systémov.
•Metódy a prostriedky na získavanie informácií o bezpečnosti technických systémov. Parametre bezpečnosti a ich využívanie pri obstarávaní strojov a zariadení.
•Prognostika bezpečnosti systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SINAY, J. Bezpečná technika, bezpečné pracoviská: atribúty prosperujúcej spoločnosti. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2011. 264 s. ISBN 978-80-553-0750-3.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
FALTÍNOVÁ, E. -- BIGOŠ, P. Spoľahlivosť technických systémov. Košice: SjF Košice, 2011. 171 s. ISBN 978-80-553-0802-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: •Druhy a rozdelenie rizík. Poruchy a nežiaduce javy. Pravdepodobnosť vzniku poruchy. Identifikácia a analýza porúch. Poruchovosť a jej rozdelenie.
•Metódy analýzy poruchovosti systémov. Metódy hodnotenia spoľahlivosti.
•Stanovenie zvyškovej životnosti. Vyjadrenie spoľahlivosti pre únavové porušenie. Technická životnosť systémov.
•Metódy a prostriedky na získavanie informácií o bezpečnosti technických systémov. Parametre bezpečnosti a ich využívanie pri obstarávaní strojov a zariadení.
•Prognostika bezpečnosti systémov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: