15. 11. 2019  8:34 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BESS05_6D - Bezpečnosť a spoľahlivosť systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BESS05_6D
Názov predmetu: Bezpečnosť a spoľahlivosť systémov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Druhy a rozdelenie rizík. Poruchy a nežiaduce javy. Pravdepodobnosť vzniku poruchy. Identifikácia a analýza porúch. Poruchovosť a jej rozdelenie. (dotácia 0/2)
2.Metódy analýzy poruchovosti systémov. Metódy hodnotenia spoľahlivosti. (dotácia 0/2)
3.Stanovenie zvyškovej životnosti. Vyjadrenie spoľahlivosti pre únavové porušenie. Technická životnosť systémov. (dotácia 0/2)
4.Metódy a prostriedky na získavanie informácií o bezpečnosti technických systémov. Parametre bezpečnosti a ich využívanie pri obstarávaní strojov a zariadení. (dotácia 0/2)
5.Prognostika bezpečnosti systémov. (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: