26. 2. 2020  18:07 Viktor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu HASP05_6D - Hodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Hodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP
Kód predmetu: HASP05_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent nadobudne vedomosti z oblasti hodnotenia faktorov vnútorného prostredia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Naučí sa využívať metódy hodnotenia faktorov pracovného prostredia v teórii a praxi. Vnútorné prostredie v budovách je výsledkom interakcie medzi miestom, klímou, stavebným systémom (pôvodný dizajn a neskoršie úpravy v štruktúre a mechanických systémoch), konštrukciou a kontaminovanými zdojomi (stavebné materiály a nábytok, vlhkosť, procesy a aktivity vnútri aj v oklolí budovy). Nasledujúce štyri elementy zahŕňajú vývoj problémov vnútornej kvality budov. Sú to:
•zdroj škodlivín vnútorného, vonkajšieho prostredia,
•HVAC systém (systém hahŕňajúci heating, ventilation and air-condtioning system),
•cesty vstupu škodlivín,
•zamestnanci.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Faktory ovplyvňujúce vnútornú kvalitu budov. Zdroje škodlivín vnútorného prostredia budov.HVAC systém.
2.Zdravotné dopady nízkej kvality vnútorného prostredia pracovísk (Syndróm chorých budov, Building- Related Illness, Chemický hypersenzitívny syndróm).Mikroklimatické podmienky vnútorného prostredia budov.
3.Metódy hodnotenia mikroklimatických podmienok na pracoviskách.Metódy hodnotenia fyzikálnych faktorov vnútri budov.Metódy hodnotenia chemických faktorov vnútri budov.Metódy hodnotenia biologických faktorov vnútri budov.Vplyv interiéru na výkonnosť zamestnanca.
4.Odprezentovanie projektu podľa zadania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Balog, K., Tureková, I., Turňová, Z.: Inžinierstvo pracovného prostredia. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 115 s. ISBN 80-227-2574-9. Bratislava: Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 115 s. ISBN 80-227-2574-9.
ROVNÝ, I. Hygiena 1. Hygiena - úvod do problematiky: Hygiena životného prostredia. Martin : Osveta, 1998. 199 s. ISBN 80-88824-31-1.
ROVNÝ, I. Hygiena 2: Hygiena výživy. Hygiena detí a mládeže. Martin : Osveta, 1998. 286 s. ISBN 80-88824-32-X.
ROVNÝ, I. Hygiena 3: Preventívne pracovné lekárstvo. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Martin : Osveta, 1998. 199 s. ISBN 80-88824-42-7.
BUCHANCOVÁ, J. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin : Osveta, 2003. 1133 s. ISBN 80-8063-113-1.
JOKL, M. Optimalizace fyzikálních podmínek pro práci člověka. Praha : Práce, 1984. 236 s.
JOKL, M. Teorie vnitřního prostředí budov. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1991. 261 s.
JOKL, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí. Praha: Academia, 2002. 261 s. ISBN 80-200-0928-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 02000--000
Týždenný: 2
Za obdobie štúdia: 26
 
Metódy a kritériá hodnotenia: ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: