18. 2. 2020  8:54 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu HASP05_6D - Hodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HASP05_6D
Názov predmetu: Hodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Faktory ovplyvňujúce vnútornú kvalitu budov (dotácia 0/2)
2.Zdroje škodlivín vnútorného prostredia budov (dotácia 0/2)
3.HVAC systém (dotácia 0/2)
4.Rizikové faktory vnútorného prostredia budov (dotácia 0/2)
5.Zdravotné dopady nízkej kvality vnútorného prostredia pracovísk (Syndróm chorých budov, Building- Related Illness, Chemický hypersenzitívny syndróm) (dotácia 0/2)
6.Mikroklimatické podmienky vnútorného prostredia budov (dotácia 0/2)
7.Metódy hodnotenia mikroklimatických podmienok na pracoviskách (dotácia 0/2)
8.Metódy hodnotenia fyzikálnych faktorov vnútri budov (dotácia 0/2)
9.Metódy hodnotenia chemických faktorov vnútri budov (dotácia 0/2)
10.Metódy hodnotenia biologických faktorov vnútri budov (dotácia 0/2)
11.Vplyv interiéru na výkonnosť zamestnanca (dotácia 0/2)
12.Odprezentovanie projektu podľa zadania (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: