12. 12. 2019  3:56 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP405_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP405_6D
Názov predmetu: Výskumná práca IV
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
Publikovanie dosiahnutých výsledkov na zahraničnej konferencii alebo vedeckého časopisu minimálne B.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: