29. 3. 2020  3:46 Miroslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AKMA06_6I - Aktuárska matematika (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Aktuárska matematika
Kód predmetu: AKMA06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z finančnej a poistnej matematiky s dôrazom na ich aplikovateľnosť v praxi. Osvojí si výpočtové postupy finančnej a poistnej matematiky, tak ako sa používajú v dennej praxi bánk, poisťovní, investičných fondov, dôchodkových fondov a podobne.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Historický úvod, úrokový počet - základné pojmy, jednoduché dekurzívne úrokovanie, budúca hodnota kapitálu, výpočet úroku z viacerých istín.
2. Daňové zaťaženie a čistý výnos pri jednoduchom úrokovaní, princíp finančnej ekvivalencie, matematický a bankový diskont.
3. Zložené úrokovanie,frekvencia úrokovania, efektívna úroková miera, daňové zaťaženie a čistý výnos pri zloženom úrokovaní.
4. Zmiešané úrokovanie, spojité úrokovanie, vplyv a daňového zaťaženia na úrokovú mieru.
5. Rentový počet - základné pojmy, dočasná polehotná renta, odložená polehotná renta.
6. Večná polehotná renta, p-termínovaná polehotná renta.
7. Dočasná predlehotná renta, odložená predlehotná renta, večná predlehotná renta.
8. p-termínovaná predlehotná renta, porovnanie polehotnej a predlehotnej renty.
9. Úmorovací počet - základné pojmy, splácanie dlhu rovnakými splátkami, splácanie dlhu vopred danou konštantnou anuitou.
10. Netto poistné v poistení osôb - základné pojmy, úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla, poistenie na dožitie, doživotné poistenie pre prípad smrti, dočasné poistenie pre prípad smrti, zmiešané poistenie.
11. Poistenie doživotného predlehotného dôchodku, poistenie dočasného predlehotného dôchodku, poistenie doživotného predlehotného dôchodku odloženého o k rokov, dôchodky vyplácané m-krát ročne.
12. Bežné netto poistné v poistení osôb - základné pojmy, bežné netto poistné pre dočasné poistenie pre prípad dožitia, bežné netto poistné pre doživotné a dočasné poistenie pre prípad smrti, bežné netto poistné pre doživotné a dočasné poistenie pre prípad smrti odložené o k rokov, bežné netto poistné pre zmiešané poistenie.
13. Brutto poistné - základné pojmy, jednorázové brutto poistné pre poistenie pre prípad dožitia, jednorázové brutto poistné pre poistenie pre prípad smrti, jednorázové brutto poistné pre zmiešané poistenie, jednorázové brutto poistné pre poistenie dôchodku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URBANÍKOVÁ, M. -- VACULÍKOVÁ, Ľ. Aktuárska matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 186 s. ISBN 80-227-2442-4.
URBANÍKOVÁ, M. -- ŠPIRKOVÁ, J. -- VACULÍKOVÁ, Ľ. Aplikovaná matematika: Vybrané kapitoly z finančnej a poistnej matematiky. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 201 s. ISBN 978-80-227-4128-6.
LAMOŠ, F. Matematika v poisťovníctve. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 160 s. ISBN 80-08-02552-2.
CIPRA, T. Matematika cenných papírů . Praha: Professional Publishing, 2013. 288 s. ISBN 978-80-7431-079-9.
CIPRA, T. Pojistná matematika. Praha: EKOPRESS, 2006. 412 s. ISBN 80-86929-11-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, výpočtové cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: priebežné písomné hodnotenie a záverečná písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 23. 10. 2019.

Typ výstupu: