20. 9. 2020  6:38 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AKMA06_6I - Aktuárska matematika (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AKMA06_6I
Názov predmetu:
Aktuárska matematika
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Historický úvod, úrokový počet - základné pojmy, jednoduché dekurzívne úrokovanie, budúca hodnota kapitálu, výpočet úroku z viacerých istín.
2. Daňové zaťaženie a čistý výnos pri jednoduchom úrokovaní, princíp finančnej ekvivalencie, matematický a bankový diskont.
3. Zložené úrokovanie,frekvencia úrokovania, efektívna úroková miera, daňové zaťaženie a čistý výnos pri zloženom úrokovaní.
4. Zmiešané úrokovanie, spojité úrokovanie, vplyv a daňového zaťaženia na úrokovú mieru.
5. Rentový počet - základné pojmy, dočasná polehotná renta, odložená polehotná renta.
6. Večná polehotná renta, p-termínovaná polehotná renta.
7. Dočasná predlehotná renta, odložená predlehotná renta, večná predlehotná renta.
8. p-termínovaná predlehotná renta, porovnanie polehotnej a predlehotnej renty.
9. Úmorovací počet - základné pojmy, splácanie dlhu rovnakými splátkami, splácanie dlhu vopred danou konštantnou anuitou.
10. Netto poistné v poistení osôb - základné pojmy, úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla, poistenie na dožitie, doživotné poistenie pre prípad smrti, dočasné poistenie pre prípad smrti, zmiešané poistenie.
11. Poistenie doživotného predlehotného dôchodku, poistenie dočasného predlehotného dôchodku, poistenie doživotného predlehotného dôchodku odloženého o k rokov, dôchodky vyplácané m-krát ročne.
12. Bežné netto poistné v poistení osôb - základné pojmy, bežné netto poistné pre dočasné poistenie pre prípad dožitia, bežné netto poistné pre doživotné a dočasné poistenie pre prípad smrti, bežné netto poistné pre doživotné a dočasné poistenie pre prípad smrti odložené o k rokov, bežné netto poistné pre zmiešané poistenie.
13. Brutto poistné - základné pojmy, jednorázové brutto poistné pre poistenie pre prípad dožitia, jednorázové brutto poistné pre poistenie pre prípad smrti, jednorázové brutto poistné pre zmiešané poistenie, jednorázové brutto poistné pre poistenie dôchodku.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 23. 10. 2019.

Typ výstupu: