25. 1. 2020  12:26 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BPRO06_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Kód predmetu: BPRO06_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (tútor)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (tútor)
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie samostatne riešiť parciálne problémy. Študent zvládne výber témy projektu, zvládne časť definície problému a určenie cieľov projektu. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Je schopný analyzovať problémy a formulovať závery analýzy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Výber témy projektu.
Štúdium literatúry k téme projektu.
Analýza problémovej oblasti.
Formulácia riešenia témy projektu.
Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
Obhajoba výsledkov projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je zabezpečený formou samostatnej projektovej práce študentov s možnosťou konzultácií u pridelených vedúcich.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet je hodnotený na základe absolvovania záverečnej obhajoby projektu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: