12. 11. 2019  9:28 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BPRO06_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BPRO06_6B
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Výber témy (dotácia 0/0)
2.Formulácia zadania (dotácia 0/0)
3.Definícia cieľov (dotácia 0/0)
4.Analýza problému (dotácia 0/0)
5.Prezentovanie výsledkov analýzy (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: