27. 5. 2020  11:16 Iveta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DTBZ06_6B - Databázy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Databázy
Kód predmetu:
DTBZ06_6B
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí princípy dátového modelovania a získa praktické skúsenosti z návrhu bázy dát. Pochopí možnosti použitia dopytovacích jazykov pre prácu s databázami, dokáže pracovať s jazykom SQL a PL/SQL procedurálnym jazykom.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Životný cyklus návrhu databáz.
- Dátové modelovanie: konceptuálny model, logický model, fyzický model.
- Objektovo orientované dátové modelovanie.
- Jazyk SQL .
- Funkcie SQL.
- Jazyk PL/SQL .
- Optimalizácia SQL príkazov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CONOLLY, T. -- BEGG, C. -- HOLOWCZAK, R. Mistrovství - databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. Brno : Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
DELIKÁT, T. Základy projektovania databázových systémov. Bratislava : DELINT, 2007. 207 s. ISBN 978-80-969613-0-6.
TANUŠKA, P. -- SCHREIBER, P. -- VAŽAN, P. Informačné systémy - dátové modely. 2003.
TANUŠKA, P. -- SCHREIBER, P. -- VAŽAN, P. Informačné systémy II. Trnava : Tripsoft, 2004. ISBN 80-968734-6-6.
MATIAŠKO, K. -- VAJSOVÁ, M. -- ZÁBOVSKÝ, M. -- CHOCHLÍK, M. Databázové systémy a technológie. STU v Bratislave FIIT, 2009. 693 s. ISBN 978-80-227-3035-8.
LACKO, L. SQL hotová řešení. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-975-5.
SCHMULLER, J. Myslíme v jazyku UML: Knihovna programátora. Praha : Grada Publishing, 2001. 359 s. ISBN 80-247-0029-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa člení na prednášky a cvičenia. Cvičenia sú realizované formou projektovej práce.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Odovzdanie a obhájenie projektu + skúška vo forme testu.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: