28. 10. 2020  7:19 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DTBZ06_6B - Databázy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
DTBZ06_6B
Názov predmetu:
Databázy
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
- Životný cyklus návrhu databáz.
- Dátové modelovanie: konceptuálny model, logický model, fyzický model.
- Objektovo orientované dátové modelovanie.
- Jazyk SQL .
- Funkcie SQL.
- Jazyk PL/SQL .
- Optimalizácia SQL príkazov.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: