22. 1. 2020  11:37 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu GRAS06_6I - Grafické systémy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Grafické systémy
Kód predmetu: GRAS06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti 3D počítačovej grafiky, geometrických a zobrazovacích transformácií v priestore, modelovania telies a scén, virtuálnej reality a grafických API v prostredí OS Windows. Naučí sa základné princípy a algoritmy 3D počítačovej grafiky. Získa prehľad o súčasných 3D grafických API a knižniciach. Bude mať základné praktické skúsenosti pre tvorbu 3D modelov telies s využitím technického grafického systému a pre jeho úpravu pomocou aplikačného programového rozhrania. Dokáže programovať jednoduché 3D grafické aplikácie s využitím Direct3D pod OS Windows.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do 3D počítačovej grafiky (dotácia 2/2)
 
a.Prehľad vývoja
b.Základné pojmy
c.Grafický transformačný reťazec

2.Normalizované grafické systémy (dotácia 2/0)
 
a.História a klasifikácia
b.Grafická pracovná stanica
c.GKS
d.PHIGS

3.Technické grafické systémy (CAD) (dotácia 4/12)
 
a.Funkčné požiadavky a klasifikácia
b.CAD systém
c.API CAD systému

4.Geometrické transformácie v priestore (dotácia 2/0)
 
a.Homogénne súradnice
b.Transformačná matica
c.Základné a zložené transformácie

5.3D modely telies (dotácia 6/0)
 
a.Klasifikácia modelov
b.Počítačová reprezentácia telies

6.Zobrazovanie 3D modelov (dotácia 0/0)
 
a.Premietanie
b.Viditeľnosť
c.Tieňovanie

7.Grafické aplikačné programové rozhrania (dotácia 6/12)
 
a.Prehľad vývoja
b.Direct3D
c.Ďalšie 3D grafické API

8.Virtuálna a rozšírená realita (dotácia 2/0)
 
a.Prehľad vývoja a základné pojmy
b.Klasifikácia
c.Tvorba virtuálnych scén

9.Technické prostriedky pre grafické systémy (dotácia 1/0)
 
a.Vstupné zariadenia
b.Výstupné zariadenia
c.Grafické procesory

10.Aplikácie grafických systémov v automatizácii priemyselných procesov (dotácia 1/0)
 
a.Procesná vizualizácia
b.SCADA
c.CNC
d.PRaM

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VASKÝ, J. -- NEMLAHA, E. -- MASÁR, L. CAD/CAM systémy. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 255 s. ISBN 80-227-1882-3.

Odporúčaná:
Chris Rose: Direct3D Succinctly. Syncfusion 2014. Available for free download from https://www.syncfusion.com/ebooks
Vaský, J.: Separáty z prednášok v e-forme.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet pozostáva z prednášok a počítačových cvičení zameraných na asistované samostatné riešenie dvoch úloh.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Dve zadania na cvičeniach a písomná skúška formou testu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: